ورود |عضويت
يكشنبه 26 اردیبهشت ماه 1400
Module Border Module Border
   

فرآیند دریافت تقاضای تغییرکاربری اشخاص حقیقی وحقوقی ونحوه رسیدگی به آن

 

1-  اشخاص حقیقی وحقوقی درخواست تغییرکاربری خود رابه همراه مدارک ذیل بر اساس فرمهای ابلاغی به دبیرخانه کمیسیون تبصره1ماده1مستقر درسازمان جهاد کشاورزی استان یامدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک تقدیم مینمایند.

1-1  سند مالکیت یاگواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت ویا احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی که مالکیت انها محقق شده باشد وچناچه اراضی مذکور درمناطق مشمول اعلان ثبت عمومی واجباری نباشد واز قدیم الایام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره برداری واقع و شورای اسلامی محل تصرف مالکانه (قائده ید) متقاضی را تایید نمایند و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی  ودولتی یه تایید مراجع ذیصلاح رسیده وتصرفات بلامنازع و معارض باشد  مالک تلقی میشود.

تبصره1- در خصوص اراضی وقفی اخذ نظریه متولی موقوفه الزامی است.

تبصره2- اراضی منابع ملی و دولتی که بدون اخذ مجوز تصرف و تبدیل به زراعت و باغ شده تا قبل از تعیین تکلیف توسط مراجع قانونی ذیربط قابل طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده1 نمی باشد.

1-2  موافقت اصولی یا جواز تاسیسی که توسط دستگاهای اجرایی ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صادر میشود .

1-3  نقشه عرصه محل اجرای طرح با مشخص بودن عوارض طبیعی و نقاط ثابت جهت تطبیق محل وقع ملک در طبیعت.

 

2-     مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درخواست تغییر کاربری را جهت انجام بررسی های اولیه اعم از مطابقت مدارک منضم به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخیص زراعی یا باغی بودن اراضی برابر مقررات موضوع ماده 6ائین نامه اجرایی به کارشناس یا کارشناسان منتخب رئیس سازمان جهاد کشاوزری ارجاع مینماید و پس از وصول نظریه مذکور مبنی بر زراعی یا باغ بودن نسبت به اخذ پاسخ استعلامات مقرر در ماده 3 ائین نامه اجرایی اقدام و پرونده متشکله را به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا در نوبت مورد رسیدگی قرارگیرد.

تبصره:چنانچه نظریه کارشناس یا کارشناسان منتخب بر غیر زراعی و باغی بودن اراضی مورد نظر باشد درخواست  متقاضی منظم به نظریه مذکور بدون اخذ استعلامات به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا به شرح زیر اقدام گردد:

 

الف )چنانچه نظریه غیر زراعی وباغی بودن مورد تایید رئیس سازمان جهادکشاورزی استان باشد مراتب عدم شمول قانون حفظ کاربری واصلاحیه ان از طریق دبیرخانه کمیسیون به مراجع استعلام کننده یامتقاضی اعلام میگردد.

 

ب)چنانچه نظریه غیر زراعی و باغی بودن مورد تایید رئیس سازمان جهادکشاورزی استان نباشد به  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اعلام تا استعلامات موضوع ماده 3 ائین نامه اجرایی را انجام دهد.

3- پروندهای واصله از مدیریت جهاد کشاورزی پس از تکمیل در دبیرخانه کمیسیون و دفاتر مخصوص ثبت و زمان ثبت پرونده در دبیر خانه کمیسیون به عنوان زمان مصرحه در تبصره 3 ماده 3 ائین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغها تلقی میگردد و در صورت نقص  و عدم تکمیل مدارک مورد لزوم دبیر کمیسیون طی اخطاریه ای به متقاضی اعلام مینماید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

4-درصورتی که متقاضی مدارک ومستندات موضوع بند 1 را به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید دبیر کمیسیون میبایست دراجرای بند2 مراتب را به همراه مدارک ومستندات مربوطه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسال تا پس از تکمیل پرونده وبا رعایت نوبت وظرف مدت 2ماه موضوع درکمیسیون تبصره 1ماده1 مطرح واتخاذ تصمیم گردد.

5- دبیرکمیسیون که توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی انتخاب میشود موظف است به منظور تشکیل به موقع جلسات تبصره یک ماده یک نسبت به ارسال دعوت نامه کتبی برای اعضاء اقدام و تصمیمات کمیسیون را در سوابق دبیرخانه ثبت وضبط نماید.

تبصره1:درصورت درخواست دستگاه اجرایی ذیربط ویا براساس نوع طرح وتشخیص دبیرکمیسیون ضمن هماهنگی با رئیس سازمان جهادکشاورزی از نماینده دستگاه اجرایی ذیربط برای حضور در جلسه کمیسیون (بدون حق رای) دعوت به عمل می اید.

تبصره2:ابلاغ تصمیمات کمیسیون و صدور مجوز ضررورت تغییر کاربری توسط دبیر کمیسیون صورت می پذیرد.

6- ضوابط مربوط به تقویم و ارزیابی اراضی در قالب دستورالعمل جداگانه ای ابلاغ میگردد.

 

ب) چگونگی رسیدگی به استعلامات دستگاهای مصرحه درماده 8 قانون:

 

دبیرخانه کمیسیون یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در صورت وصول استعلام در خصوص صدور مجوز یا پروانه ساخت وتامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی به شرح زیر عمل می نماید:

 

1-در صورت وجود سابقه مبنی بر موافقت یا مخالفت با تغییرکاربری توسط کمیسیون تبصر1ماده1 دبیر کمیسیون یا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با مراجع به سوابق نسبت به پاسخگویی به مراجع استعلام کننده اقدام می نماید.

2-در صورت درخواست احداث بنا یا تاسیسات جدید دبیرخانه کمیسیون یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مطابق ضوابط ومقرر در بند الف این دستورالعمل اقدام می نماید.

3-کلیه ساخت و سازهای صورت گرفته قبل از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها (مصوب 31/3/74) از شمول مقررات این دستورالعمل خارج است .

 

ج)چگونگی رسیدگی به درخواستهای موضوع تبصره1 ماده3 ائین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها(تبصره 2اصلاحی ماده2قانون):

 

درخواست دستگاه های مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح های ملی واستانی ) وطرحها های خدمات عمومی مورد نیاز مردم وگردشگری با ارائه مصوبه مرجع قانونی ذیربط ودونسخه کروکی محل ونقشه عرصه درمقیاس 500/1 مورد اجرای طرح بصورت خارج از نوبت در کمیسیون مطرح خواهد شد.

 

Module Border Module Border
  كاربران بر خط
عضويت عضويت:
Latest New User آخرين:
New Today ورودي امروز: 0
New Yesterday ورودي ديروز: 0
Overall Users در مجموع : 461

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 141
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 141

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1654950
Visitors بازديد هاي امروز: 1214
Visitors بازديد هاي ديروز: 1210

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/02/26 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا