ورود |عضويت
دوشنبه 23 فروردین ماه 1400

محصولات زراعی :‌

گندم پاییزه

ارقام محصول : بکراس روشن ،‌سپاهان ،‌ الوند ، روشن ،‌ پیشتاز ،‌شیراز ،‌ مهدوی ،‌قدس ،‌بهار ،‌پارسی ،‌سیوند

زمان کاشت : نیمه دوم مهرماه تا اواسط آذر

زمان برداشت :‌ خردادماه تا تیر ماه

نوع کاشت : نیمه مکانیزه

نوع برداشت :‌نیمه مکانیزه

سطح زیرکشت‌:‌ 3250 هکتار

میزان بذر مصرفی :‌  300 تا 400 کیلوگرم در هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 4300 کیلوگرم در هر هکتار

تولید سالانه :‌13975 تن

نیاز آبی سالانه :‌  4000 مترمکعب

منطقه تمرکز تولید :‌ کل شهرستان

نوع مصرف در شهرستان :‌ تبدیلی و صادرات  

عمده بازار مصرف :‌ داخل شهرستان و شهرستانهای مجاور

آفات مهم این محصول :‌ سن گندم ، شته روسی ،‌ شته غلات

علفهای هرز و بیماریهای این محصول:‌  زنگ گندم و علفهای باریک برگ و پهن برگ و زمان مبارزه :‌اسفند و اردیبهشت ماه

علت رونق این محصول در شهرستان :  آب و خاک مساعد و تجربه موجود در بین کشاورزان منطقه و قیمت خرید مناسب محصول در بازار

موانع و مشکلات موجود :‌ خشکسالی و کاهش منابع آبی طی چندسال اخیر ،‌هزینه تولید بالا ،‌پایین بودن نرخ خرید تضمینی

 

جو 

ارقام محصول : والفجر ،‌ بینام ،‌ کارون در کویر (نصرت )‌ ،‌رودشت ،‌ فجر 30 ،‌ ریحان 03،‌ بهرخ ،‌پیشگام

زمان کاشت : مهرماه تا آبان

زمان برداشت :‌ خردادماه

نوع کاشت : نیمه مکانیزه

نوع برداشت :‌نیمه مکانیزه

سطح زیرکشت‌:‌ 4000 هکتار

میزان بذر مصرفی :‌  250 تا 300 کیلوگرم در هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 4500 تن در هر هکتار

تولید سالانه :‌18000 تن

نیاز آبی سالانه :‌  3890مترمکعب

منطقه تمرکز تولید :‌ کل شهرستان

نوع مصرف در شهرستان :‌ تبدیلی و صادرات  

عمده بازار مصرف :‌ داخل شهرستان و شهرستانهای مجاور و خارج از استان

آفات مهم محصول و زمان مبارزه :‌ سن گندم ،‌شته روسی و شته غلات و زمان مبارزه آن :‌فروردین

علف هرز و بیماریها و زمان مبارزه :‌  زنگ گندم و علفهای باریک برگ و پهن برگ و زمان مبارزه :‌اردیبهشت و خرداد

علت رونق این محصول در شهرستان :  آب و خاک مساعد و تجربه موجود در بین کشاورزان منطقه و مصرف در دامداریها و قیمت مناسب محصول در فصل برداشت  

موانع و مشکلات موجود :‌ خشکسالی و کاهش منابع آبی طی چندسال اخیر ،‌هزینه تولید بالا ،‌پایین بودن نرخ خرید تضمینی

 

شلتوک برنج 

ارقام محصول : سرخه ،‌صدری ، نوگرانی ،‌زاینده رود ،‌213 ،‌97(‌سازندگی )‌، فیروزان

زمان کاشت : نیمه دوم فروردین تا خرداد

زمان برداشت :‌ مهر تا آبان 

نوع کاشت : مکانیزه و نیمه مکانیزه

نوع برداشت :‌دستی و مکانیزه

سطح زیرکشت‌:‌ 1500 هکتار

میزان بذر مصرفی :‌  120 کیلوگرم در هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 5 تن در هر هکتار

تولید سالانه :‌7500 تن

نیاز آبی سالانه :‌  35000مترمکعب

منطقه تمرکز تولید :‌ مناطق حاشیه زاینده رود

نوع مصرف در شهرستان :‌ خوراکی

عمده بازار مصرف :‌ داخل شهرستان و شهرستانهای مجاور

آفات مهم محصول و زمان مبارزه :‌ کرم ساقه خوار برنج ، مگس خزانه و زمان مبارزه : فروردین و اردیبهشت و خرداد

علف هرز و بیماریها و زمان مبارزه :‌  بوته میری ،‌شیت بلایت و زمان مبارزه :‌تیرماه

علت رونق این محصول در شهرستان :  مصرف بالای محصول و درآمدزایی و قیمت مناسب محصول

موانع و مشکلات موجود :‌ خشکسالی و کاهش منابع آبی طی چندسال اخیر ،‌هزینه تولید بالا 

 

یونجه

ارقام محصول : رنجر ، همدانی

زمان کاشت : شهریور تا مهر

زمان برداشت :‌ اردیبهشت تا مهر

نوع کاشت :  نیمه مکانیزه

نوع برداشت : مکانیزه

سطح زیرکشت‌:‌ 1200 هکتار

میزان بذر مصرفی :‌  100 تا 150 کیلوگرم در هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 15 تن در هر هکتار

تولید سالانه :‌18000 تن

نیاز آبی سالانه :‌  12480مترمکعب

منطقه تمرکز تولید :‌ کل شهرستان

نوع مصرف در شهرستان :‌ خوراک دام  

عمده بازار مصرف :‌ داخل شهرستان و شهرستانهای مجاور

آفات مهم محصول و زمان مبارزه :‌ سرخرطومی و ‌شته زمان مبارزه با آن :‌ اسفند الی فروردین و مهرماه

علف هرز و بیماریها و زمان مبارزه :‌  سس یونجه ،‌پوسیدگی ریشه و زمان مبارزه :فصول بهار و تابستان 

علت رونق این محصول در شهرستان :  افزایش مصرف دام در شهرستان ،‌مقاوم به آب شور و کم هزینه بودن این محصول

موانع و مشکلات موجود :‌ خشکسالی و کاهش منابع آبی طی چندسال اخیر و کمبود ماشین آلات برای برداشت محصول

 

شلتوک برنج 

ارقام محصول : توده محلی اصفهان،صفه، فرامان و گلدشت 

زمان کاشت :  خردادتا نیمه اول تیر

زمان برداشت :‌ مهر تا آبان 

نوع کاشت :  نیمه مکانیزه

نوع برداشت :‌ مکانیزه

سطح زیرکشت‌ 120هکتار

میزان بذر مصرفی :  40-30کیلوگرم در هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 2000 تن در هر هکتار

تولید سالانه :‌240 تن

نیاز آبی سالانه5800:مترمکعب

منطقه تمرکز تولید :‌ مناطق چغا جوش-مبارکه-طالخونچه

نوع مصرف در شهرستان :‌ دانه روغنی 

عمده بازار مصرف :‌ کارخانه جات روغن کشی 

آفات مهم محصول و زمان مبارزه :‌ مگس گلرنگ و انواع شته ها،زمان مبارزه بهار و تابستان

علف هرز و بیماریها و زمان مبارزه :‌  باریک برگ وپهن برگ سفیدک

علت رونق این محصول در شهرستان :  روغن کشی

موانع و مشکلات موجود :‌ نوسان در قیمت

 

آفتابگردان روغنی

ارقام محصول : سیرنا،رکورد،سانبرو

زمان کاشت : تیر ماه

زمان برداشت :‌ آبان

نوع کاشت : مکانیزه

نوع برداشت :‌ مکانیزه

سطح زیرکشت‌:‌ 30 هکتار

میزان بذر مصرفی: 20-18 کیلوگرم در هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 2 تن در هر هکتار

تولید سالانه :‌0 6تن

نیاز آبی سالانه: 9060 مترمکعب

منطقه تمرکز تولید :‌ مزارع مبارکه

نوع مصرف در شهرستان :‌ کارخانجات روغن کشی

عمده بازار مصرف :‌ استان

آفات مهم محصول و زمان مبارزه :‌  کرم ساقه خوار  و زمان مبارزه : مرداد

علف هرز و بیماریها و زمان مبارزه :‌  علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ - سفیدک و زمان مبارزه :‌مردادماه

علت رونق این محصول در شهرستان :  -

موانع و مشکلات موجود :‌  -

آفتابگردان آجیلی

ارقام محصول : سنقری ، میخی

زمان کاشت : اوخر خرداد تا اوایل تیر

زمان برداشت :‌ مهر تا آبان 

نوع کاشت :  مکانیزه

نوع برداشت :‌دستی

سطح زیرکشت‌ 10هکتار

میزان بذر مصرفی :  25-20کیلوگرم در هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 1500 تن در هر هکتار

تولید سالانه :‌15 تن

منطقه کشت محصول:‌ قلعه حکیم و دهسرخ 

نوع مصرف در شهرستان :‌ آجیلی

عمده بازار مصرف :‌ داخل شهرستان و شهرستانهای مجاور

آفات مهم محصول و زمان مبارزه :‌ -

علف هرز و بیماریها و زمان مبارزه :‌  -

علت رونق این محصول در شهرستان :  -

موانع و مشکلات موجود :‌ بازار فروش و قیمت پایین

سیب زمینی

ارقام محصول : مارفونا

زمان کاشت : بهمن تا اسفند

زمان برداشت :‌ خردادماه تا تیر ماه

نوع کاشت : دستی

نوع برداشت : دستی

سطح زیرکشت‌:‌ 50 هکتار

میزان بذر مصرفی :‌  .......... کیلوگرم در هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 30 تن در هر هکتار

تولید سالانه :‌1500تن

نیاز آبی سالانه :‌  9500 مترمکعب

منطقه کشت محصول :‌ گرکن جنوبی - دیزیچه 

نوع مصرف در شهرستان :‌ تازه خوری  

عمده بازار مصرف :‌ داخل شهرستان و شهرستانهای مجاور

آفات مهم و زمان مبارزه :‌ سوسک کلرادو و زمان مبارزه با آن :‌فصل بهار

علفهای هرز و بیماریهای مهم و زمان مبارزه : ‌‌قارچ و بیماریهای ویروسی و زمان مبارزه :‌فصل بهار

علت رونق این محصول در شهرستان :  نبود صنایع تبدیلی در شهرستان

موانع و مشکلات موجود :‌ زمان برداشت کم است

گلرنگ 

ارقام محصول : توده محلی اصفهان - صفه - فرامان - گلدشت

زمان کاشت : اواخر خرداد تا نیمه اول تیر

زمان برداشت :‌ مهر تا آبان

نوع کاشت : نیمه مکانیزه

نوع برداشت :‌ مکانیزه

سطح زیرکشت‌:‌ 120 هکتار

میزان بذر مصرفی :‌  30 تا 40 کیلوگرم در هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 2 تن در هر هکتار

تولید سالانه :‌240 تن

نیاز آبی سالانه :‌  5800 مترمکعب

منطقه تمرکز تولید :‌ چغاجوش - مبارکه - طالخونچه 

نوع مصرف در شهرستان :‌ دانه روغنی  

عمده بازار مصرف :‌ کارخانجات روغن کشی  

آفات مهم این محصول :‌ مگس گلرنگ - انواع شته ها و زمان مبارزه :‌بهار و تابستان

علفهای هرز و بیماریهای این محصول:‌  سفیدک و علفهای باریک برگ و پهن برگ

علت رونق این محصول در شهرستان :  روغن کشی

موانع و مشکلات موجود :‌ نوسان قیمت در بازار

  كاربران بر خط
عضويت عضويت:
Latest New User آخرين: morinovi.69@gmail.com
New Today ورودي امروز: 0
New Yesterday ورودي ديروز: 1
Overall Users در مجموع : 461

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 119
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 119

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1615343
Visitors بازديد هاي امروز: 465
Visitors بازديد هاي ديروز: 932

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/01/23 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا